Informāciju par sīkdatņu lietošanu lasiet šeit.

Informāciju par personas datu apstrādi lasiet šeit.

Informāciju par preču piegādi lasiet šeit.

Informāciju par preču atgriešanas noteikumiem lasiet šeit.

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Pārdošanas noteikumi ir spēkā starp eiromed.lv/kresli interneta veikala klientiem (turpmāk tekstā – Klients) un Eiromed SIA (turpmāk tekstā – eiromed.lv/kresli) saistībā ar tiesībām un pienākumiem, kas rodas preču iegādes brīdī.

Iegādājot produktus internetveikalā eiromed.lv/kresli, tiek piemēroti šī līguma noteikumi un no Latvijas Republikas tiesību aktiem izrietošās tiesības un pienākumi.

eiromed.lv/kresli patur sev tiesības veikt izmaiņas pārdošanas noteikumos un pārdošanas cenās. Minētās izmaiņas tiks atspoguļotas eiromed.lv/kresli interneta mājaslapā.

PĀRDOŠANAS LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ

eiromed.lv/kresli pārdod un Klients pērk e-veikalā piedāvātos produktus.

eiromed.lv/kresli un Klienta starpā pārdošanas līgums stājas spēkā no brīža, kad pēc pasūtījuma apstiprināšanas par pasūtījumu maksājamā summa ienāk Eiromed SIA norēķinu kontā.

Noformējot pasūtījumu eiromed.lv/kresli interneta veikalā un veicot maksājumu, Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar pārdošanas noteikumiem, sīkdatņu lietošanas noteikumiem, preču atgriešanas nosacījumiem, personas datu apstrādes nosacījumiem, un piekrīt tiem.

CENAS

Visas eiromed.lv/kresli interneta veikalā esošās cenas ir norādītas Eiro.

eiromed.lv/kresli patur tiesības koriģēt cenas. Ja Klients ir nosūtījis savu pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās, tad viņam ir spēkā cena, kas bija atspoguļota uz rēķina pasūtījuma noformēšanas brīdī. Klientam nav tiesību pieprasīt cenu starpības kompensāciju.

PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA UN SAMAKSA PAR PRECĒM

Maksājot par precēm, Klients var izvēlēties sev piemērotu maksāšanas veidu: ar Swedbank, SEB Bank, Citadele Bank, Nordea Bank, WebMoney, Paysera tiešsaistes bankas saiti. Lai apstiprinātu pasūtījumu, Klients maksā 100% no pasūtījuma summas.

Pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu un pasūtījuma izpilde tiek uzsākta uzreiz pēc tam, kad Klients ir samaksājis 100% no pasūtījuma apstiprinājuma summas.

PRETENZIJU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Klientam ir tiesības iesniegt pretenzijas 2 gadu laikā no preču saņemšanas brīža par produktam atklātajām neatbilstībām līguma noteikumiem, no tiem sešu mēnešu laikā radušos defektu gadījumā tiek uzskatīts, ka tas ir bijis pirkšanas brīdī, un defekta raksturu ir jānoskaidro pārdevējam.

Atklājot produkta defektu, Klientam ir pienākums informēt eiromed.lv/kresli par problēmu, rakstot uz e-pasta adresi info@eiromed.lv/kresli un iesniedzot sekojošu informāciju: vārdu un uzvārdu, kontaktinformāciju un aprakstu par produkta defektu. Atbilstošajam iesniegumam ir jābūt nosūtītam uz e-pastu ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā pēc defekta atklāšanas.

info@eiromed.lv/kresli neatbild par:

Produktu bojājumiem, kas radušies klienta vainas dēļ vai nolaidības rezultātā

Defektiem, kas radušies produkta nepareizas izmantošanas rezultātā

Produkta dabīgu fizisku nolietošanos parastas lietošanas gadījumā.

ATBILDĪBA UN NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

info@eiromed.lv/kresli atbild Klienta priekšā un Klients atbild info@eiromed.lv/kresli priekšā par otrai pusei radītajiem zaudējumiem, kas radušies šo noteikumu neievērošanas rezultātā, Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apmērā.

info@eiromed.lv/kresli neatbild par Klientam radītajiem zaudējumiem vai par produkta piegādes kavēšanos gadījumā, ja zaudējumi vai produkta piegādes kavēšanās ir radusies saistībā ar apstākļiem, kurus info@eiromed.lv/kresli nevarēja ne paredzēt, ne arī ietekmēt.

CITI NOSACĪJUMI

Domstarpības un strīdus, kas rodas saistībā ar šo noteikumu izpildi, puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja no Līguma izrietošos strīdus neizdodas atrisināt pušu savstarpējo pārrunu rezultātā, tad Klientam savu tiesību aizsardzībai ir tiesības griezties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Tiesā. info@eiromed.lv/kresli savu tiesību aizsardzībai ir tiesības griezties Tiesā.